Số hiệu văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung N.Ban hành
534/QĐ-CTHTHHKV VI Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định
Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ
31/12/2018
479 /QĐ-CTHTHHKV VI Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi
17/12/2019
478 /QĐ-CTHTHHKV VI Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
17/12/2019
47/QĐ-CTHTHHKV VI Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định
Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
29/01/2018
507/QĐ-CTHTHHKV VI Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định
Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
31/12/2019
29/2010/TT-BGTVT Bộ giao Thông vận tải Thông tư
1. Thông tư này quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải. 2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam liên quan đến phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải.
30/09/2010
95/2015/QH13 Quốc hội Luật
Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
25/11/2015
142/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.
11/12/2017
23/2017/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải Thông tư
Thông tư này quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
05/12/2018
43/2018/TTBGTVT Bộ Giao thông Vận tải Thông tư
Quy định về vùng Hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam
01/08/2018
27/2016/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải Thông tư
1. Thông tư này quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (sau đây viết tắt là GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (sau đây viết tắt là GCNVBĐHTHH). 2. Thông tư này áp dụng đối với hoa tiêu hàng hải, thuyền trưởng, tổ chức hoa tiêu hàng hải, chủ tàu và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sử dụng, đào tạo, cấp, thu hồi GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH.
12/10/2016
54/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải Thông tư
1. Thông tư này quy định biểu khung giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam, bao gồm: giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải; giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo; giá dịch vụ bốc dỡ container; giá dịch vụ lai dắt (sau đây gọi tắt là giá dịch vụ tại cảng biển). 2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ tại cảng biển Việt Nam.
14/11/2018