File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
BCTC Q1 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
03/BCTC-TV/AVA.MT Báo cáo tài chính năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2023
BCTC Q2 2023 Báo cáo tài chính Quý II năm 2023 Báo cáo tài chính Quý II năm 2023
BCTC Q1 2023 Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 Báo cáo tài chính Quý I năm 2023
102/BC-CTHTHHKV VI Đánh giá tình hình tài chính năm 2022 Đánh giá tình hình tài chính năm 2022
101/CTHTHHKV VI-TCKT Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2022 Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2022
16/BCTC.CNMT Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2022
BCTC Q3 2022 Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
281/BC-CTHTHHKV VI Đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2022 Đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2022
BCTC Q2 2022 Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
280/QĐ-CTHTHHKV VI Báo cáo tình hình quản lý, công nợ 06 tháng đầu năm 2022 Báo cáo tình hình quản lý, công nợ 06 tháng đầu năm 2022
BCTC Q1 2022 Báo cáo tài chính Quý I năm 2022 Báo cáo tài chính Quý I năm 2022
33/2022/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2021
BCTC Q3 2021 Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
162/2021/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021
BCTC Q1 2021 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 Báo cáo tài chính Quý I năm 2021
140/BC-CTHTHHKV VI Đánh giá tình hình tài chính năm 2020 Đánh giá tình hình tài chính năm 2020
139/CTHTHHKV VI-TCKT Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2020 Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2020
30/2021/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020
BC Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 Báo cáo tài chính Quý III năm 2020
288/BC- CTHTHH KVVI Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020
BC Báo cáo tài chính quý II năm 2020 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
BC Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Báo cáo tài chính quý I năm 2020
13/2020/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 (Bao gồm quý IV năm 2019)
BC Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Báo cáo tài chính quý III năm 2019
BC Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Báo cáo tài chính quý II năm 2019
BC Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Báo cáo tài chính quý I năm 2019
12/2019/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán