File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
BC Báo cáo tài chính Quý III năm 2020 Báo cáo tài chính Quý III năm 2020
288/BC- CTHTHH KVVI Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020 Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020
BC Báo cáo tài chính quý II năm 2020 Báo cáo tài chính quý II năm 2020
BC Báo cáo tài chính quý I năm 2020 Báo cáo tài chính quý I năm 2020
13/2020/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 (Bao gồm quý IV năm 2019)
BC Báo cáo tài chính quý III năm 2019 Báo cáo tài chính quý III năm 2019
BC Báo cáo tài chính quý II năm 2019 Báo cáo tài chính quý II năm 2019
BC Báo cáo tài chính quý I năm 2019 Báo cáo tài chính quý I năm 2019
12/2019/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán