File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
125/BC-CTHTHHKV VI BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023
124/BC-CTHTHHKV VI BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2023
123/BC-CTHTHHKV VI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
122/BC-CTHTHHKV VI BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
GCNĐKDN lần thứ 10 GCNĐKDN lần thứ 10 GCNĐKDN lần thứ 10
GCNĐKDN lần thứ 9 GCNĐKDN lần thứ 9 GCNĐKDN lần thứ 9
304/BC-CTHTHHKV VI Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023
108/BC-CTHTHHKV VI BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2022 BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2022
107/BC-CTHTHHKV VI BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022 BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2022
106/BC-CTHTHHKV VI BC đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022 BC đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD năm 2022
105/BC-CTHTHHKV VI BC mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 BC mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023
265/BC-CTHTHHKV VI Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022
123/BC-CTHTHHKV VI BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2021 BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2021
122/BC-CTHTHHKV VI BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021 BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021
121/BC-CTHTHHKV VI BC đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD năm 2021 BC đánh giá về kết quả thực hiện KHSXKD năm 2021
120/BC-CTHTHHKV VI BC mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 BC mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022
352A/BC-CTHTHHKV VI Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021
1235/QĐ-TCT BĐATHHMB Bổ nhiệm ông Đào Mạnh Hà giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Bổ nhiệm ông Đào Mạnh Hà giữ chức vụ Chủ tịch Công ty
1234/QĐ-TCT BĐATHHMB Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bảy giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bảy giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2900910823 GCN Đăng ký doanh nghiệp GCN Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8
134/CTHTHHKV VI-TCHC BC chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN Phụ lục X - BC chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN
30/2021/BC.KiTTC-NEXIA.APS Báo cáo tài chính năm 2020 Phụ lục IX - BCTC năm 2020
None BCTCT 06 tháng đầu năm 2020 Phụ lục IX - BCTCT 06 tháng đầu năm 2020
133/CTHTHHKV VI-TCHC BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2020 Phụ lục VIII - BC thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN
132/CTHTHHKV VI-TCHC BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN Phụ lục VII - BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN
131/CTHTHHKV VI-TCHC BCKQ thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 Phụ lục VI - BCKQTH các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội
130/CTHTHHKV VI-TCHC BCĐG về kết quả thực hiện KHSXKD hằng năm và 3 năm gần nhất Phụ lục V - BCĐG KQTH KH SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất
129/CTHTHHKV VI-TCHC Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2021 Phụ lục IV - KH SXKD và ĐTPT năm 2021
1180/QĐ-TCTBĐATHHMB Phê duyệt Kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Phụ lục III-Phê duyệt KH SXKD và ĐTPT 05 năm của DN (2021-2025)
77/BC-CTHTHHKV VI Thông báo Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin Phụ lục I - Thông báo Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
44/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước
Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích
Báo cáo SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2020 với Tổng công ty Báo cáo SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2020 với Tổng công ty
Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng Qúy I năm 2020 Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng Qúy I năm 2020
Báo cáo tình hình quản lý công nợ 2019 Báo cáo tình hình quản lý công nợ 2019
Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019 Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019
Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 03 năm 2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 03 năm 2020
Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020 Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019
Báo cáo quyết toán quý III.2019 Báo cáo quyết toán quý III.2019
Thông báo kết luận giao ban cuộc họp quý IV/2019 Thông báo kết luận giao ban cuộc họp quý IV/2019
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 V/v tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019
Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban quý III năm 2019 Thông báo kết luận cuộc họp giao ban quý III năm 2019
Báo cáo tài chính quý II-2019 Báo cáo tài chính quý II-2019
Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá Hoa tiêu hàng hải Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá Hoa tiêu hàng hải
Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải
Báo cáo về việc triển khai thi hành luật phòng chống tham nhũng năm 2018 Báo cáo về việc triển khai thi hành luật phòng chống tham nhũng năm 2018
Báo cáo thông tin Doanh nghiệp năm 2018 Báo cáo thông tin Doanh nghiệp năm 2018
Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2019 Báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2019
Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo QĐ số 1506/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2018 Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo QĐ số 1506/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2018
Báo cáo tài chính năm 2018 Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018 Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
" title="Tải file" target="_blank" style="color: #000;"> Công bố thông tin Doanh nghiệp Công bố thông tin Doanh nghiệp
Báo cáo tình hình quản lý, sửa dụng tài sản quản lý nhà nước năm 2018 Báo cáo tình hình quản lý, sửa dụng tài sản quản lý nhà nước năm 2018
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2018 triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2019 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2018 triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2019