NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056 /QĐ-CVHHNA 
Ngày 20  tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nội quy này quy định cụ thể về hoạt động hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Cảng biển”) trên cơ sở quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (Nghị định số 58/2017/NĐ-CP).  

2. Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là “vùng nước Cảng biển” là phạm vi vùng nước được quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải  công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An (Thông tư số 26/2016/TT-BGTVT) bao gồm: 
a) Vùng nước cảng biển Nghệ An tại khu vực Đông Hồi;
b) Vùng nước cảng biển Nghệ An tại khu vực Cửa Lò - Bến Thủy.

3. Cầu cảng, bến phao, vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, khu neo đậu, chuyển tải và khu tránh bão trong vùng nước Cảng biển được quy định tại Quyết định số 2023/QĐ-CHHVN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố ranh giới khu nước, vùng nước và vùng nước trước cầu cảng thuộc cảng biển Nghệ An (Quyết định số 2023/QĐ-CHHVN). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Nội quy này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải, đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và dịch vụ hàng hải tại cảng biển Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.    

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển
Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển Nghệ An là Cảng vụ Hàng hải Nghệ An (sau đây gọi tắt là “Cảng vụ”) có trụ sở và các Đại diện, Trạm như sau:

1. Trụ sở Cảng vụ:
     Địa chỉ: đường Hồ Quý Ly, khối 13, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
     Điện thoại:         0238.3855322
     Fax:            0238.3855527
     E-mail:         cangvu.nan@vinamarine.gov.vn

2. Đại diện Cửa Lò:
    Địa chỉ: đường Bình Minh, Khối 1, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
    Điện thoại:         0238.3952245
    Fax:             0238.3952246

3. Trạm Nghi Thiết:
    Địa chỉ : xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

......

Chi tiết nội dung tải tại đây