NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CVHHHT  
ngày ....   tháng ... năm 2018 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nội quy này quy định cụ thể về hoạt động hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (sau đây gọi tắt là “Nghị định số 58/2017/NĐ-CP”), Thông tư  Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.

2. Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là “vùng nước cảng biển"), là vùng nước cảng biển được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Thông tư Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An.    

Điều 2. Đối tượng áp dụng
    Nội quy này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển là Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

a) Trụ sở chính Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh:
    - Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng - xã Kỳ Lợi - TX Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh 
    - Điện thoại    : 02393.868.823  
    - Fax        : 02393.868.821
    - Email    : cangvu.hth@vinamarine.gov.vn

b) Đại diện Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh tại Sơn Dương:
    - Địa chỉ    : Xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
    - Điện thoại    : 02393.900.100
    - Fax                 : 02393.900.000
    - Email          : daidiensonduonght@gmail.com

c) Đại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Xuân Hải:
    - Địa chỉ    : xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
    - Điện thoại    : 02393.825.737
    - Fax               : 02393.585.937
    - Email           : daidienxuanhai@gmail.com

2. Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, các đại diện của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh quy định tại khoản 1 Điều này sau đây gọi tắt là "Cảng vụ".

......

Chi tiết nội dung tải tại đây