File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
03.12/BCĐ-BC BC tình hình thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005 năm 2022 BC tình hình thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005 năm 2022
317/TB-BQC/2022 Thông báo kết quả đánh giá giám sát duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận Thông báo kết quả đánh giá giám sát duy trì hiệu lực Giấy chứng nhận
332/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Tổ giám sát, đánh giá lần 3 năm 2022 duy trì GCN HTQLCL V/v thành lập Tổ giám sát, đánh giá lần 3 năm 2022 duy trì GCN HTQLCL
231/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Tổ đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL V/v thành lập Tổ đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL