File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
332/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Tổ giám sát, đánh giá lần 3 năm 2022 duy trì GCN HTQLCL V/v thành lập Tổ giám sát, đánh giá lần 3 năm 2022 duy trì GCN HTQLCL
231/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Tổ đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL V/v thành lập Tổ đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL