File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
138/QĐ-CTHTHHKV VI V/v sắp xếp, bố trí chức danh Phó giám đốc Công ty V/v sắp xếp, bố trí chức danh Phó giám đốc Công ty
141/QĐ-TCTBĐATHHMB V/v giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty V/v giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
83/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Phạm Văn Song Nâng bậc lương đối với ông Phạm Văn Song
82/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Trần Hữu Hùng Nâng bậc lương đối với ông Trần Hữu Hùng
79/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc bố trí lao động (Mr.Sơn) Về việc bố trí lao động (Mr.Sơn)
78/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc điều động, bố trí lao động (Mr.Dũng) Về việc điều động, bố trí lao động (Mr.Dũng)
30/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Dương Thị Minh Thanh Nâng bậc lương đối với bà Dương Thị Minh Thanh
29/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Hương Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Hương
622/QĐ-CTHTHHKV VI V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng TCHC V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng phòng TCHC
567/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà TrầnThị Lợi Nâng bậc lương đối với bà TrầnThị Lợi
566/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Ngọc
523/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Lê Út Đăng Nâng bậc lương đối với ông Lê Út Đăng
485/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty
484/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người quản lý, người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người quản lý, người giữ chức danh, chức vụ tại Công ty
482/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Đào QĐ nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Đào
407/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Đỗ Tuấn Anh Nâng bậc lương đối với ông Đỗ Tuấn Anh
454/CTHTHHKV VI-TCHC Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ NQL và người giữ chức danh, chức vụ của Công ty Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ NQL và người giữ chức danh, chức vụ của Công ty
400/QĐ-CTHTHHKV VI V/v giao nhiệm vụ làm công tác ATVSLĐ tại Công ty V/v giao nhiệm vụ làm công tác ATVSLĐ tại Công ty
399/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc công nhận mạng lưới ATVSLĐ Về việc công nhận mạng lưới ATVSLĐ
303/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo lao động và thu nhập 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo lao động và thu nhập 6 tháng đầu năm 2023
254/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Trần Huy Hoàng Nâng bậc lương đối với ông Trần Huy Hoàng
199/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Đồng Ngọc Thanh Nâng bậc lương đối với ông Đồng Ngọc Thanh
198/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Hải Nhân Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Hải Nhân
197/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Trần Thị Thoa Nâng bậc lương đối với bà Trần Thị Thoa
195/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Mạnh Thành Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Mạnh Thành
194/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Phạm Trọng Thiệp Nâng bậc lương đối với ông Phạm Trọng Thiệp
193/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Bùi Thanh Tùng Nâng bậc lương đối với ông Bùi Thanh Tùng
92/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Thanh Bằng Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Thanh Bằng
91/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Phan Thị Hoài Tuyên Nâng bậc lương đối với bà Phan Thị Hoài Tuyên
39/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo lao động và thu nhập năm 2022 Báo cáo lao động và thu nhập năm 2022
470/QĐ-CTHTHHKV VI Bổ nhiệm lại bà Dương Thị Minh Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Bổ nhiệm lại bà Dương Thị Minh Thanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
469/QĐ-CTHTHHKV VI Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
450/QĐ-CTHTHHKV VI Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công ty
431/QĐ-CTHTHHKV VI V/v công nhận danh hiệu LĐTT, CSTĐCS, TTLĐTT năm 2022 V/v công nhận danh hiệu LĐTT, CSTĐCS, TTLĐTT năm 2022
373/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Lưu Thị Thanh Huyền Nâng bậc lương đối với bà Lưu Thị Thanh Huyền
331/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Trần Đức Việt Nâng bậc lương đối với ông Trần Đức Việt
320/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Phạm Hoàng Giáp Nâng bậc lương đối với ông Phạm Hoàng Giáp
319/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Võ Văn Nhớ Nâng bậc lương đối với ông Võ Văn Nhớ
306/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Thái Ngô Trung Nâng bậc lương đối với ông Thái Ngô Trung
274/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo lao động và thu nhập 6 tháng đầu năm 2022 Báo cáo lao động và thu nhập 6 tháng đầu năm 2022
235/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Đậu Thị Huyền Trang Nâng bậc lương đối với bà Đậu Thị Huyền Trang
234/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Lê Tuấn Dũng Nâng bậc lương đối với ông Lê Tuấn Dũng
233/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Trần Sỹ Thanh Nâng bậc lương đối với ông Trần Sỹ Thanh
39/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Ngô Hoàng Việt Nâng bậc lương đối với ông Ngô Hoàng Việt
38/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Văn Lâm Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Văn Lâm
37/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Đức Hiếu Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Đức Hiếu
28/CTHTHHKV VI-TCHC Công tác cán bộ Công tác cán bộ
21/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo lao động và thu nhập năm 2021 Báo cáo lao động và thu nhập năm 2021
11/TTr-CTHTHHKV VI V/v xây dựng kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI V/v xây dựng kế hoạch lao động năm 2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
07/TTr-CTHTHHKV VI Đăng ký thi đua năm 2022 Đăng ký thi đua năm 2022
661/QĐ-CTHTHHKV VI V/v công nhận danh hiệu LĐTT, CSTĐCS, TTLĐTT V/v công nhận danh hiệu LĐTT, CSTĐCS, TTLĐTT
596/QĐ-CTHTHHKV VI Điều động công nhân viên Điều động công nhân viên
555/CTHTHHKV VI-TCHC Xin ý kiến Dự thảo quy chế tuyển dụng lao động Xin ý kiến Dự thảo quy chế tuyển dụng lao động của Công ty HTHHKV VI
Dự thảo NQLĐ Xin ý kiến Dự thảo Nội quy lao động Xin ý kiến Dự thảo Nội quy lao động
528/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Thái QĐ nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Hữu Thái
527/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Đào QĐ nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Đào
526/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ nâng bậc lương đối với ông Hồ Đạt Hoàng QĐ nâng bậc lương đối với ông Hồ Đạt Hoàng
525/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ nâng bậc lương đối với bà Vương Thị Mai Anh QĐ nâng bậc lương đối với bà Vương Thị Mai Anh
465/CTHTHHKV VI-TCHC BC về công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2021 BC về công tác phòng, chống tham nhũng quý III năm 2021
420/QĐ-CTHTHHKV VI Vv chuyển xếp lương đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Vv chuyển xếp lương đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty
419/QĐ-CTHTHHKV VI V/v chuyển xếp lương, hệ số phụ cấp cho người giữ chức vụ, quản lý Công ty V/v chuyển xếp lương, hệ số phụ cấp cho người giữ chức vụ, quản lý Công ty
413/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Lê Văn Cảnh Nâng bậc lương đối với ông Lê Văn Cảnh
412/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Đinh Văn Hữu Nâng bậc lương đối với ông Đinh Văn Hữu
411/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Trần Lam Giang Nâng bậc lương đối với ông Trần Lam Giang
Dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương
Phiếu xin ý kiến Phiếu xin ý kiến v/v góp ý cho dự thảo “Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương” Phiếu xin ý kiến v/v góp ý cho dự thảo “Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương”
285/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Phạm Văn Ái Nâng bậc lương đối với ông Phạm Văn Ái
284/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Đinh Trọng Mạnh Nâng bậc lương đối với ông Đinh Trọng Mạnh
283/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Tiến Dũng Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Tiến Dũng
196/QĐ-CTHTHHKV VI V/v Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Bằng giữ chức vụ Trưởng phòng TC-HC V/v Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Bằng giữ chức vụ Trưởng phòng TC-HC
167/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh Nâng bậc lương đối với ông Nguyễn Ngọc Quỳnh
120/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021 Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021
90/QĐ-CTHTHHKV VI V/v tạm thời phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2021 V/v tạm thời phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2021
87/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của NLĐ V/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của NLĐ
Dự thảo NQLĐ Dự thảo Nội quy lao động 2021 Dự thảo Nội quy lao động 2021
Phiếu xin ý kiến Phếu xin ý kiến v/v góp ý cho dự thảo “Nội quy lao động” Phếu xin ý kiến v/v góp ý cho dự thảo “Nội quy lao động” của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
.../TBLT-GĐ-CĐ Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021
Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 Tổng kết phong trào thi đua năm 2020
Dự thảo TƯTT Thỏa ước lao động tập thể 2021 Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể 2021
Phiếu xin ý kiến Phiếu xin ý kiến về dự thảo Thỏa ước lao động tập thể Phiếu xin ý kiến về dự thảo Thỏa ước lao động tập thể
39/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Dương Thị Minh Thanh Nâng bậc lương đối với bà Dương Thị Minh Thanh
38/QĐ-CTHTHHKV VI Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Hương Nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Hương
13/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động V/v thành lập Ban chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2021
508/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, duy trì công tác trực, dẫn tàu trong thời gian nghỉ tết Dương lịch 2021 Báo cáo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, duy trì công tác trực, dẫn tàu trong thời gian nghỉ tết Dương lịch 2021
493/TB-CTHTHHKV VI V/v nghỉ Lễ. Tết năm 2021 đối với CBVC và NLĐ V/v nghỉ Lễ. Tết năm 2021 đối với CBVC và NLĐ tại Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI
BC Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu LĐTT 2020 Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu LĐTT 2020
487/CTHTHHKV VI-TCHC Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2020 Kết quả bình xét danh hiệu thi đua năm 2020
462/CTHTHHKV VI-TCHC Thông báo về việc giao nhiệm vụ cho hoa tiêu hàng hải Thông báo về việc giao nhiệm vụ cho hoa tiêu hàng hải Hạng 2 (Đinh Trọng Mạnh, Phạm Văn Ái)
457/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo sơ kết và đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2020 Báo cáo sơ kết và đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2020
455/CTHTHHKV VI-TCHC Tổng kết và bình bầu danh hiệu thi đua năm 2020, đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2021 Tổng kết và bình bầu danh hiệu thi đua năm 2020, đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2021
BC Tổng hợp Trang phục & BHLĐ Tổng hợp Trang phục & BHLĐ năm 2020 tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
434/BC-CTHTHHKV VI Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Báo cáo về tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
431/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với bà Trần Thị Lợi
430/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Ngọc
429/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với ông Lê Út Đăng
399/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
378/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người giữ chức vụ quản lý tại Công ty năm 2019 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại người giữ chức vụ quản lý tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2019
Dự thảo Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI quản lý
Phiếu xin ý kiến Phiếu xin ý kiến Về dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
373/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý vốn, tài sản và đổi mới doanh nghiệp tại Kết luận số 6166/KL-BGTVT ngày 25/6/2020
345/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với ông Võ Văn Nhớ
287/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương đối với ông Thái Ngô Trung
286/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định nâng bậc lương Quyết định nâng bậc lương với Ông Phạm Hoàng Giáp
321/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định Về việc cử cán bộ đi học Quyết định Về việc cử cán bộ đi học ( Mrs. Tuyên)
Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên Phòng HTHH Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên Phòng HTHH
Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI
Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018 Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018
QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ của Công ty năm 2018 QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ của Công ty năm 2018
Quy chế điều hành phương tiện thủy Quy chế điều hành phương tiện thủy
Quy chế điều hành phương tiện bộ Quy chế điều hành phương tiện bộ
Nội quy lao động 2019 Xin ý kiến về việc góp ý cho dự thảo “Nội quy lao động” của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
QĐ bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoa giữ chức Phó trưởng phòng TC-KT QĐ bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoa giữ chức Phó trưởng phòng TC-KT
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019
Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên tại VPĐD Thanh Hóa Thông báo phân công nhiệm vụ cho nhân viên tại VPĐD Thanh Hóa
Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019 của người lao động Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 2019 của người lao động
Thông báo tuyển dụng lao động Thông báo tuyển dụng lao động
Quyết định về việc điều động nhân viên Quyết định về việc điều động nhân viên
Quyết định nâng bậc lương đối với Bà Đậu Thị Huyền Trang Quyết định nâng bậc lương đối với Bà Đậu Thị Huyền Trang
Quyết đinh nâng bậc lương đối với ông Trần Sỹ Thanh Quyết đinh nâng bậc lương đối với ông Trần Sỹ Thanh
Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021, và 2021-2026 Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021, và 2021-2026
Quyết định về việc ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc Quyết định về việc ban hành Quy chế đối thoại tại nơi làm việc
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí đào tạo năm 2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí đào tạo năm 2019
Kế hoạch đào tạo năm 2019 Kế hoạch đào tạo năm 2019
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 6 năm 2019
Thông báo tuyển dụng lao động Thông báo tuyển dụng lao động
Quy định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn LĐ, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng tại Công ty Quy định thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn LĐ, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng tại Công ty
Quy định về việc xin nghỉ đối với người lao động 2019 Quy định về việc xin nghỉ đối với người lao động 2019
Thông báo về việc nghỉ lễ Thông báo về việc nghỉ lễ
Quyết định về việc định mức tiêu thụ nhiên liệu tàu Hoa tiêu 01 Quyết định về việc định mức tiêu thụ nhiên liệu tàu Hoa tiêu 01
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc"
Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
" title="Tải file" target="_blank" style="color: #000;"> Thông báo liên tịch về việc tổ chức tham quan, du lịch năm 2019 cho CBCNVLĐ Thông báo liên tịch về việc tổ chức tham quan, du lịch năm 2019 cho CBCNVLĐ
" title="Tải file" target="_blank" style="color: #000;"> Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm 2019 Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm 2019
Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2019 Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2019
Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác Tổ chức - Cán bộ Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác Tổ chức - Cán bộ
QĐ Vv ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI QĐ Vv ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI
Xây dựng kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2019 Xây dựng kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2019
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí 2019 Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2019
Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI