Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020

Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI

19/03/2020 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

10/03/2020 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019

03/10/2019 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019

26/07/2019 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI

12/07/2019 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019

29/06/2019 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019

27/03/2019 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018

04/03/2019 - ADMIN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019

07/01/2019 - ADMIN