Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI

Đầu 1 2 Cuối