KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 2020

I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0400 NHA BE 06 N/LCT 4158 6788 LDNS2A-PS VITACO Hữu      
0500 LONG PHU 11 N/LCT 5448 8906 PS-LDNS4A VITACO Giang      
0700 FONT HAKATA Q/LCT 159383 298465 SPM-PS PVTHN ThanhB      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II.NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0600 ATLANTIC OCEAN N 4813 6866 PS-CL04 GLS Hải      
0730 NHA BE 06 VN 4158 6788 PS-NH CLSC Hải      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24 tháng 1 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25 tháng 1 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23 tháng 1 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 22 tháng 01 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21 tháng 01 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20 tháng 01 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19 tháng 01 năm 2020

CHI TIẾT
prex job

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2020

CHI TIẾT