KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2023
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0000 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS  Tau  Ngọc                -    
2 0100 MANH HAI PHAT 36 N 79.8 2109 PS-TH  DTP  Song                -    
3 0800 SUMATERA EXPRESS Q 215.4 54588 PS-TH  LE PHAM  Thiệp                -    
4 0900 GEORGIOS Q 332.98 160598 PS-SPM  PVTHN  ThanhC                -    
5 0930 UNI WINNER Q 203.5 45011 PS-THQT  KPB  Thiệp                -    
6 1300 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS  DKC  Hiếu  Song   
7 1800 HOAI SON 58 N 79.8 2222 PS-THQT  Tau  Ngọc                -    
8 2015 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ  HAIVANSHIP  Thiệp                -    
9 2230 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2  HAIVANSHIP  Thiệp                -    
10 2300 ADVANTAGE Q 127.02 7816 TH-PS  LAVICO  Hiếu                -    
11                    
                     
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 1000 NHA BE 09 N 105.97 4250 NH-PS  CLSC  Hữu    
2 1000 THANH THANH DAT 89 Q 194.21 40245 VISSAI-PS  TTD  ThanhB    
3 1100 LONG PHU 10 N 112.35 5184 PS-NH  CLSC  Mạnh    
4 1100 THANH THANH DAT 8999 Q 194.06 40360 PS-VISSAI  TTD  ThanhB    
5 1300 BLUE STAR 1 Q 98.18 2983 CL-PS  CLSC  Hoàng    
6                    
                     
  III. HÀ TĨNH 
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0030 ALL MARINE 09 N 84.24 1992 XDVA-PS PVTHN Ái    
2 0600 VIET HUNG 09 N 87.68 1742 PS-XDVA PVTHN Thiện    
3 1300 ATN OCEAN 79 N 116.8 6133 SD-PS SUNRISE Ái    
4 1330 VIET THUAN 12-03 N 109.8 5533 PS-SD HOYER Thái    
5                    
                     
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1                    
2                    
3                    
                     
                     
                     
  V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 1000 THANH THANH DAT 90 Q 79.9 2153 PS-CV TTD Việt    
2                    
3                    
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21 tháng 9 năm 2023

CHI TIẾT