KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2024
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0000 MINH QUANG 08 N 98.9 3110 TH-PS  Tau  Việt                -    
2 0300 MY DUNG 18 N 105 5118 TH-PS  MY DUNG  Hải                -    
3 0600 FRONT CLOUD Q 333.08 154379 SPM-PS  PVTHN  ThanhB                -    
4 0600 THINH AN 06 Q 90.98 2996 PS-TH  Tau  Song                -    
5 0610 MY DUNG 18 N 105 5118 PS-TH  MY DUNG  Anh                -    
6 0630 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ  HAIVANSHIP  ThanhC                -    
7 0700 ADVANTAGE Q 127.02 7816 PS-TH  LAVICO  Hải                -    
8 0800 VU DINH 18 N 89.68 2680 PS-TH  Tau  TùngB                -    
9 0900 AULAC AURORA N 149.61 12560 PS-LDNS  NSA  Hải                -    
10 0915 MY DUNG 18 N 105 5118 TH-PS  MY DUNG  Anh                -    
11 1000 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2  HAIVANSHIP  ThanhB                -    
12 1000 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS  VITACO  Việt                -    
13 1100 SAI GON STAR N 103.02 4125 LDNS-PS  NSA  Song               -    
14 1300 CAPE ORIENT Q 184.99 25165 PS-THQT  NSA  ThanhB               -    
15 1400 DKC 02 N 91.94 2980 PS-LDNS  VTB DKC  TùngB               -    
16 1530 KANG SHUN 88 Q 109.8 5145 TH-PS  VITRACO  Việt               -    
17 1600 AN HUNG 88 N 79.9 2805 PS-NSCC  Tau  Anh               -    
18  1630   YN BUSAN   Q            109         5,002  LDNS-PS   PTSC.TH   Song                 -    
19  1730   QUANG TRUNG 68   N            103         3,610  PS-TH   Tau   TùngB                 -    
20 1830 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS  VTB DKC  Việt               -    
21 1900 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS  Tau  TùngB               -    
22 1930 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ  HAIVANSHIP  ThanhB               -    
23 2000 FORTUNE N 130 9755 NSCC-PS  NSCC  Song               -    
24 2100 CONFIDENCE Q 142.27 11036 PS-NSCC  NSCC  Hải               -    
25 2100 MINH PHU 17 N 79.8 2515 TH-PS  Tau  TùngB               -    
26 2300 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 PS-LDNS  VIPCO  ThanhB               -    
27 2330 VU DINH 18 N 89.68 2680 TH-PS  Tau  Việt               -    
28 2359 NHA BE 11 N 109.6 4552 LDNS-PS  VITACO  Anh               -    
29                    
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0600 MOUNT HOOD Q 182.93 25003 PS-VISSAI SUNRISE JSC Hữu               -    
2 0600 TRUONG NGUYEN 89 N 98.8 2242 CL-PS Tau TháiB               -    
3 1000 PTS HAI PHONG 02 N 99.9 3166 NH-PS VIPCO TháiB               -    
4 1100 XING NING 20 Q 135.6 7805 CL-PS VMC Thiệp               -    
5 1200 CHANG LIAN HAI Q 140 8385 PS-CL VMC Thiệp               -    
6 1400 PHUC HUNG N 112.5 4914 PS-CL GLS ThanhC               -    
7 2100 THUAN PHONG 18 N 79.95 2707 VISSAI-PS Tau Ái               -    
8                    
  III. HÀ TĨNH 
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1 0500 TAIHAI 3 Q 109.9 6998 PS-SD HOYER Hoàng 0  
2 1100 ST CHERRY Q 110.49 7513 PS-VA LP SEA Thành 0  
3 2030 GLORY JUSTICE Q 108.44 7324 PS-SD HOYER Hoàng 0  
4 2300 VIET THUAN 169 N 136.28 9693 NĐVA1-PS TREE MARINE Thái 0  
5                    
                     
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1                    
2                    
3                    
                     
                     
                     
  V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU  THỰC TẬP  GHI CHÚ
1                    
2                    
3                    
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 18 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 17 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 16 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 15 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 14 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 13 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 12 tháng 5 năm 2024

CHI TIẾT