KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2022
I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0040 TRUONG AN 125 N 2634 5196 PS-NSCC02 Tau Thiện      
0300 VU DINH 25 N 2680 5485 PS-TH07 Tau Song      
0530 DKC 02 N/LCT 2980 4719 PS-LDNS2B DKC Song      
0800 TIEN QUANG 68 N 3543 7028 THQT01-PS Tiepvanns Song TháiB    
0900 CONFIDENCE N 10036 15223.89 PS-NSCC01 NSCC Hữu      
0900 TRUONG THANH 88 N 3570 5860 PS-THQT01 Tau Thiện TháiB    
1100 LONG PHU 16 N/LCT 5199 7786 LDNS4B-PS VITACO ThanhB TháiB    
1300 LONG PHU 10 N/LCT 5184 7725 PS-LDNS2A VITACO Giang TháiB    
1430 PETROLIMEX 14 N/LCT 8542 13131 LDNS4A-PS VITACO Hữu TháiB    
1700 GREEN BAY Q 43954 54442 PS-TH02 SMT ThanhB Hữu    
1530 SOUTHER  WEALTH N/LCT 2969 4999 PS-LDNS4A NSA Song      
1730 VU DINH 25 N 2680 5485 TH07-PS Tau Thiện TháiB    
1830 VU DINH 125 N 3727 6996.8 PS-TH07 Tau Song TháiB    
1900 LIAN YI DA 2 HAO Q 14786 24132 PS-TH04 LAVICO Giang      
1900 YAMA HARU Q 4231 7354.2 THQT02-PS KPB Hữu      
2000 GOLD STAR 15 N/LCT 4080 5928.9 PS-LDNS4B NSA ThanhB      
2100 PORT ALFRED Q 17979 29678 PS-THQT01 KPB Hữu TháiB    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0230 VIETSUN DYNAMIC N 5315 7709 CL05-PS CLSC Đăng TùngB    
0800 HAI PHUONG SKY Q 2758 4902 PS-CL02 VMC Đăng TùngB    
1400 NASICO NAVIGATOR N 7249 7278 PS-CL04 GLS Đăng TùngB    
1600 FOOR BUTTERFLY Q 23456 34422.5 VISSAI-PS S&A Thành      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0200 VU GIA 36 N 2598 4,997 PS-SDA2 LP SEA Thái      
0300 PHUONG NAM 68 N 3566 6,550 SDW3-PS VOSA Tùng Ngọc    
0400 XIN ZHONG RUI 7 Q 4,426  /6,683 VA01-PS SME Thiệp      
0500 HOA MAI 88 N 5,417 12704 PS-SDW1 SUNRISE Tùng Ngọc    
0600 TAN CANG FOUNDATION N 4,914 7040 PS-VA02 VLP Thiệp      
0800 AVIGATOR Q 31,167 53806 VA02-PS VLP Thiệp      
0900 JILLY Q 1,957 5200 PS-VA02 VOSA Trường Ngọc    
1200 TAN CANG FOUNDATION N 4,914 7040 VA02-PS VLP Hải      
1500 VIET THUAN 189 VN 12271 22155.2 NĐVA01-PS SUNRISE Hải      
1630 HIBISCUS Q 27658 48610 W2SD-PS HOYER Thiệp      
1700 TRUONG NGUYEN 89 N 2,242 4799.05 PS-SDW2-N LP SEA Trường      
1800 VU GIA 09 N 2336 4933 PS-SDW2-S LP SEA Thiệp      
1900 DONG BAC 99 N 3,640 7757.4 A1SD-PS VOSA Tùng      
1930 TIEN QUANG 68 N 343 7028 PS-A1SD VOSA Hải      
2030 HAI AU STAR N 2999 5142.4 W6SD-PS HOYER Thái      
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
1400 THUAN PHONG 18 N 2707 5979.8 HL-PS Tau Tùng Ngọc    
                     
                     
                     
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 18 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 17 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 16 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 15 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 14 tháng 05 năm 2022

CHI TIẾT