KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2021
I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0800 THANH THANH DAT 999 Q 18680 21624 TH04-PS TTD Giang TùngB    
0900 VU DINH 125 N 3727 6996.8 PS-TH04 TAU Hữu      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0600 NHA BE 09 N/LCT 4250 6534 NH-PS CLSC Ái Ngọc    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0800 FPMC B 104 Q 62272 104989.8 PS-S1SD VOSA Thiệp      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
IV. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0600 TRUONG NGUYEN 136 N 2656 4552 HL-PS TAU Việt      
0700 GANADO EXPRESS Q 10421 5224.86 PS-HL HOYER Tùng TháiB    
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0600 TRUONG NGUYEN 89 N 2242 4779 PS-CV TAU Song Thiện    
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23 Tháng 1 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22 Tháng 1 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21 Tháng 1 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20 tháng 1 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19 tháng 01 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 18 tháng 01 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 17 tháng 01 năm 2021

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 16 tháng 01 năm 2021

CHI TIẾT