KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2019

 

I. THANH HÓA
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0200 HAI PHUONG N 6935 7955 TH05-PS Tàu Thái Anh    
0200 GREEN WORLD Q 40252 49673 PS-THQT01 SMT Tùng      
1000 DHT RAVEN Q 158557 298563 PS-SPM PVTRANS Tùng,Thành      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
II. NGHỆ AN
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0500 THANH THANH DAT 99 Q 18525 22332 CL03-PS TTD Giang Thiện    
0600 HAI PHUONG OCEAN N 2551 4373.6 PS-CL01 VMC Ái Truòng    
0600 STAR ARTEMIS Q 35873 63500 VISSAI01-PS LP ThanhB      
0800 GLORY ATLANTIC Q 12047 `19633.15 VISSAI02-PS SURISE Giang Thiện    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
III. HÀ TĨNH 
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0200 LONG TAN 99 Q 2,965 6,139.30 W1SD-W7SD VOSA Mạnh      
0200 FENG DA Q 5628 8940 W6SD-PS VOSA Hải      
0500 HAI NAM 88 N 11565 23785.8 PS-NDVA SUNRISE Thiệp      
0600 NEW SAILING 1 Q 6049 9575 VA02-PS VOSA Thiệp      
0700 SEA TOPAZ Q 20198 32526.9 PS-VA02 SME Thiệp      
0800 QUANG MINH STAR N 5444 8821.89 A2SD-PS VOSA Hải      
0800 VICTORIA 09 N 2995 5239.8 PS-A2SD SON DUONG Mạnh      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
V. QUẢNG BÌNH
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
0800 HAO HUNG 01 Q 18,203 21,989.00 HL-PS PTSC QB ThanhC Hoàng    
0900 THANH THANH DAT 9999 Q 22,610 26,084 PS-HL TTD ThanhC Hoàng    
                     
                     
V. QUẢNG TRỊ
POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG GT DWT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP TỔNG THU GHI CHÚ
                     
                     
                     
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 13 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 12 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 11 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 10 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 9 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 8 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 07 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn Tàu ngày 06 tháng 12 năm 2019

CHI TIẾT