File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
378/CTHTHHKV VI-TCKT V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH V/v niêm yết giá dịch vụ HTHH
377/CTHTHHKV VI-TCKT V/v kê khai giá dịch vụ HTHH V/v kê khai giá dịch vụ HTHH
357/QĐ-CTHTHHKV VI V/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI V/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
344/CTHTHHKV VI-TCKT Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử Công khai thực hiện niêm yết biểu giá HTHH trên trang thông tin điện tử
343/CTHTHHKV VI-TCKT Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá hoa tiêu hàng hải Thông báo thực hiện niêm yết biểu giá hoa tiêu hàng hải
342/QĐ-CTHTHHKV VI Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Kê khai giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
341/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải
353/QĐ-CTHTHHKV VI Quy chế nâng bậc lương,chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương Quy chế nâng bậc lương,chuyển ngạch lương và nâng ngạch lương
287/CTHTHHKVVI-TCHC TB v/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 TB v/v thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
269/QĐ-CTHTHHKV VI V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện bộ V/v định mức tiêu thụ nhiên liệu phương tiện bộ
264/QĐ-CTHTHHKV VI V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
235B/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện thủy QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện thủy
235A/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện bộ QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý và điều hành phương tiện bộ
145/QĐ-CTHTHHKV VI Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Trống Thỏa ước lao động tập thể 2021 Thỏa ước lao động tập thể 2021
79/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
15/CTHTHHKV VI-TCHC Chương trình hành động Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
455/2020/QĐ-BQC Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015
424/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu tạm thời xe ô tô 37A-737.85 Quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu tạm thời xe ô tô 37A-737.85
416/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty
398/QĐ-CTHTHHKV VI V/v ban hành Quy chế đảm bảo dân chủ minh bạch Ban hành Quy chế đảm bảo dân chủ minh bạch tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải Khu vực VI
296/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải
534/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ
479 /QĐ-CTHTHHKV VI Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi
478 /QĐ-CTHTHHKV VI Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
47/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
507/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải