File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
15/CTHTHHKV VI-TCHC Chương trình hành động Triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
455/2020/QĐ-BQC Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015
424/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu tạm thời xe ô tô 37A-737.85 Quyết định định mức tiêu thụ nhiên liệu tạm thời xe ô tô 37A-737.85
416/QĐ-CTHTHHKV VI QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty
398/QĐ-CTHTHHKV VI V/v ban hành Quy chế đảm bảo dân chủ minh bạch Ban hành Quy chế đảm bảo dân chủ minh bạch tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải Khu vực VI
296/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ Hoa tiêu hàng hải
534/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ Quyết định ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ
479 /QĐ-CTHTHHKV VI Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi
478 /QĐ-CTHTHHKV VI Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
47/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Quyết định về việc ban hành Quy chế trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
507/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải