NỘI QUY CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-CVHHTH 
ngày    tháng    năm        của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nội quy này quy định cụ thể về hoạt động hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là cảng biển Thanh Hóa) trên cơ sở quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy địch chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (sau đây gọi tắt là “Nghị định số 58/2017/NĐ-CP”), Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT” và Quyết định số 232/QĐ-CHHVN ngày 06/3/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về công bố ranh giới khu nước, vùng nước và vùng nước trước cầu cảng thuộc cảng biển Thanh Hóa. 

2. Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa là vùng nước có giới hạn được quy định tại Thông tư số 44/2016/TT-BGTVT bao gồm 02 khu vực hàng hải: Khu vực hàng hải Lệ Môn và khu vực hàng hải Nghi Sơn.

3. Các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại Nội quy này cũng được áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
    Nội quy này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải, đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và dịch vụ hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa.
            
Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển Thanh Hóa
1. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa là Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Cảng vụ)

2. Địa chỉ liên hệ của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa cụ thể như sau:

a. Trụ sở chính
    - Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
    - Điện thoại: 0237 - 3722263
    - Fax:    0237 - 3722264
    - E-mail: cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
    - Website : http://cangvuhhthanhhoa.com.vn

b. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tại cảng Nghi Sơn
    - Địa chỉ: xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
    - Điện thoại: 0237 - 3862289
    - Fax: 0237 – 3862291
    - E-mail: cangvunghison@gmail.com 

c. Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thanh Hoá tại cảng Lệ Môn
    Địa chỉ:  Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
    - Điện thoại: 0237-3911286
    - Fax: 0237-3911527
    - E-mail: cangvulemon1369@gmail.com

......

Chi tiết nội dung tải tại đây