TIN BÀI NỔI BẬT
Đầu 1 2 3 4 Cuối

QĐ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân giai đoạn 2015-2019

QĐ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân giai đoạn 2015-2019

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân giai đoạn 2015-2019

10/03/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quyết định nâng bậc lương với Bà Phan Thị Hoài Tuyên

10/03/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

05/03/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Khắc phục những tồn tại hạn chế về thanh tra công tác quản lý và sử dụng Hoa tiêu hàng hải

05/03/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Căn cứ Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 2793/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020. Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI xin được báo cáo như sau:

19/02/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT- TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 3121/HDLT- TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020;

16/01/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ ban hành tiêu chuẩn, vị trí công việc của chuyên môn - nghiệp vụ- thừa hành tại Công ty HTHHKV VI

28/11/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

28/11/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI

18/10/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quy chế văn hoá, ứng xử công sở tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

10/10/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018

29/09/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 3 4 Cuối