Đăng ký thời gian tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI năm 2020

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT- TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 3121/HDLT- TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020;

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT- TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 3121/HDLT- TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020;

16/01/2020 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ ban hành tiêu chuẩn, vị trí công việc của chuyên môn - nghiệp vụ- thừa hành tại Công ty HTHHKV VI

28/11/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

28/11/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI

18/10/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quy chế văn hoá, ứng xử công sở tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

10/10/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018

29/09/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ của Công ty năm 2018

29/09/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Xin ý kiến về việc góp ý cho dự thảo “Nội quy lao động” của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

08/08/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoa giữ chức Phó trưởng phòng TC-KT

08/08/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 3 4 Cuối