QĐ ban hành tiêu chuẩn, vị trí công việc của chuyên môn - nghiệp vụ- thừa hành tại Công ty HTHHKV VI

QĐ ban hành tiêu chuẩn, vị trí công việc của chuyên môn - nghiệp vụ- thừa hành tại Công ty HTHHKV VI

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ ban hành tiêu chuẩn, vị trí công việc của chuyên môn - nghiệp vụ- thừa hành tại Công ty HTHHKV VI

28/11/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019

28/11/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Danh mục các hành vi vi phạm lỷ luật lao động và hình thức kỷ luật lao động tại Công ty Hoa tiêu khu vực VI

18/10/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quy chế văn hoá, ứng xử công sở tại Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

10/10/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Biên bẳn họp đánh giá, phân loại đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ tại Công ty năm 2018

29/09/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ V/v phê duyệt kết quả đánh giá chức danh lãnh đạo quản lý, người giữ chức vụ của Công ty năm 2018

29/09/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Xin ý kiến về việc góp ý cho dự thảo “Nội quy lao động” của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

08/08/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ bổ nhiệm Bà Trần Thị Thoa giữ chức Phó trưởng phòng TC-KT

08/08/2019 - ADMIN
TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 8 năm 2019

06/08/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 3 4 Cuối