Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020

Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng Quý III năm 2020 tại Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty Hoa tiêu khu vực VI

TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG

Quyết định về việc tặng quà cho người lao động dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Đầu 1 2 3 4 5 Cuối