I. BAN LÃNH ĐẠO

 

Ông Đào Mạnh Hà
Bi thư chi bộ, Chủ tịch Công ty
Năm sinh: 1973
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư khai thác thủy sản.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ 3.
Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Bà Võ Thị Hiền Thương
Kiểm soát viên Công ty
Năm sinh: 1988
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh.
Lý luận chính trị: Sơ cấp

 

Ông Nguyễn Đức Bảy
Giám đốc Công ty
Năm sinh: 1976
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.

Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh trình độ 3.
Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Bà Nguyễn Thị Hương
Phó Giám Đốc    
Năm sinh: 1969
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh.
Lý luận chính trị: Trung cấp

 

Bà Dương Thị Minh Thanh
Kế toán trưởng    
Năm sinh: 1976
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh.
Lý luận chính trị: Trung cấp

 

Ông Nguyễn Thanh Bằng
Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính    
Năm sinh: 1976
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế-  Quản trị kinh doanh.
Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh.
Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Ông Nguyễn Hải Nhân
Bí thư đoàn thanh niên, phòng Tổ chức - Hành chính    
Năm sinh: 1997
Trình độ học vấn: Thạc sỹ QTKD
Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán -  Chuyên ngành Kiểm toán.
Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Anh.
Lý luận chính trị: Trung cấp.

II. ĐỘI NGŨ HOA TIÊU

 

Ông Trần Sỹ Thanh
Năm sinh: 1981
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:      
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.
Chức vụ: Trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải.
Lý luận chính trị: Trung cấp.

 

Ông Phạm Trọng Thiệp
Năm sinh: 1982
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.
Chức vụ: Phó trưởng phòng Hoa tiêu hàng hải.

 

Ông Đồng Ngọc Thanh
Năm sinh: 1981
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải - Trình độ 3.
Chức vụ: Trưởng trạm hoa tiêu Vũng Áng.
Lý luận chính trị: Trung cấp.

 

Ông Bùi Thanh Tùng
Năm sinh: 1981.
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư khai thác thủy sản.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.
Chức vụ: Phó trưởng văn phòng đại diện tại Thanh Hóa.

 

Ông Nguyễn Mạnh Thành
Năm sinh: 1985.
Trình độ học vấn: Đại học.
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Trần Lam Giang
Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Đinh Văn Hữu
Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

 

Ông Nguyễn Hữu Thái
Năm sinh: 1974
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Nguyễn Hữu Hải
Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Lê Út Đăng
Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhất.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Đinh Trọng Mạnh
Năm sinh: 1984
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Phạm Văn Ái
Năm sinh: 1988
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Nguyễn Đức Hiếu
Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Lê Tuấn Dũng
Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Trần Đức Việt
Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Trần Huy Hoàng
Năm sinh: 1990
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

Ông Đỗ Tuấn Anh
Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Nhì.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

  Ông Phạm Văn Song
Năm sinh: 1989
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

 

 

Ông Vũ Đức Thiện
Năm sinh: 1985
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

 

 

Ông Ngô Sỹ Trường
Năm sinh: 1991
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Thái
Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

 

Ông Nguyễn Hữu Ngọc
Năm sinh: 1990
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.

 

 

Ông Vũ Thanh Tùng
Năm sinh: 1983
Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên môn, nghiệp vụ:
    - Kỹ sư Điều khiển tàu biển.
    - Hoa tiêu hàng hải hạng Ba.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hàng hải – Trình độ 3.