NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CVHHQT ngày     tháng 02 năm 2018
của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nội quy này quy định cụ thể về hoạt động hàng hải tại cảng biển Quảng Trị và tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được Bộ Giao thông vận tải giao quản lý.
2. Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị (sau đây gọi tắt là vùng nước cảng biển) bao gồm: cầu cảng, bến cảng, bến phao, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh trú bão trong vùng nước cảng biển theo quy định của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị; tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo được giao quản lý theo quy định tại Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam và Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
    Nội quy này được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải tại cảng biển Quảng Trị, trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển
1. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển Quảng Trị, trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị là Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, địa chỉ liên lạc cụ thể như sau:

a) Trụ sở chính Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị:
 
   - Địa chỉ: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 
    - Điện thoại: 0233.3824.292 
    - Fax: 0233.3824.294
    - Email:     cangvuhanghaiquangtri@gmail.com; 
                     hoặc cangvu.qti@vinamarine.gov.vn

b) Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ:
    - Địa chỉ: Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị
    - Điện thoại: 0233.3689.242 
    - Fax: 0233.3689.241
    - Email: daidien.cangvuhhqttconco@gmail.com

2. Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Đại diện Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị tại Cồn Cỏ quy định tại khoản 1 Điều này sau đây gọi tắt là Cảng vụ.

......


Chi tiết nội dung tải tại đây