File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
519/QĐ-CTHTHHKV VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
495/QĐ-CTHTHHKV VI KHSXKD & KHĐTPT 5 năm giai đoạn 2021-2025 KHSXKD & KHĐTPT 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI
419/TTr-CTHTHHKV VI Chiến lược Kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Chiến lược Kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
447/TTr-CTHTHHKV VI Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
396/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, kế hoạch quý IV năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, kế hoạch quý IV năm 2020
407/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư Tên dự án: đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
406/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
377/TTr-CTHTHHKV VI-TCHC Tờ trình về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ Tờ trình về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ
BC Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
363/CTHTHHKV VI-TCHC Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
362/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
361/TTr-CTHTHHKV VI Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
356/BC- CTHTHH KVVI Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư Dự án: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ Trạm Hoa tiêu Vũng Áng
355/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: tư vấn rà soát, duy trì, chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: tư vấn rà soát, duy trì, chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
352/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ Trạm Hoa tiêu Vũng Áng Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ Trạm Hoa tiêu Vũng Áng
Báo giá Bản yêu cầu báo giá Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
344/QĐ- CTHTHH KVVI Phiếu đăng kí thông báo mời thầu
343/QĐ- CTHTHH KVVI QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020
Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020 Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 4/2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 4/2020
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019
Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI
Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018
Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019 Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019