File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020
Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020 Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 4/2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 4/2020
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019
Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI
Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018
Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019 Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019
sfvs vsvsvs vsvsdvsdvs