File Số hiệu Tên văn bản Trích yếu N.Ban hành
147/CTHTHHKV VI-TCKT Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2023 Báo cáo tình hình quản lý công nợ năm 2023
146/BC-CTHTHHKV VI Đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2023 Đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2023
Nghị quyết HN NLĐ2024 Nghị quyết HN NLĐ2024 Nghị quyết HN NLĐ2024
42/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình: Sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình: Sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
606/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình: Sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình: Sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
633QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty
602QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
537/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
491/TB-CTHTHHKV VI THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ XE Ô TÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 05 CHỖ, BKS 37A – 01650 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ XE Ô TÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 05 CHỖ, BKS 37A – 01650
490/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ, biển kiểm soát 37A – 01650 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ, biển kiểm soát 37A – 01650
472/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt giá thanh lý xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ, biển kiểm soát 37A – 01650 Về việc phê duyệt giá thanh lý xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ, biển kiểm soát 37A – 01650
402/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 37A - 01650 Về việc thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 37A - 01650
451/QĐ-CTHTHHKV VI Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
447/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
362/QĐ-CTHTHHKV VI Về chủ trương công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về chủ trương công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
341/QĐ-CTHTHHKV VI Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
334/QĐ-CTHTHHKV VI Về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
278/QĐ-CTHTHHKV VI Về chủ trương công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam Về chủ trương công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
275/QĐ-CTHTHHKV VI Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
152/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành "dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD" V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành "dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD"
426/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTPT năm 2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTPT năm 2022
50/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt KHLCNT dự án: mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt KHLCNT dự án: mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
46/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt dự toán dự án: mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt dự toán dự án: mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
05/QĐ-CTHTHHKV VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
471/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua mới 01 xe tô phục vụ SXKD Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua mới 01 xe tô phục vụ SXKD
358/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành "dự án đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu, ký hiệu V098" V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành "dự án đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu, ký hiệu V098"
215/QĐ-CTHTHHKV VI Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
696/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt kế hoạch ĐTPT năm 2022 Phê duyệt kế hoạch ĐTPT năm 2022
15/QĐ-CTHTHHKV VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
467/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
460/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt KQLCNT gói thầu số 06: đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu Phê duyệt KQLCNT gói thầu số 06: đóng mới 01 tàu đưa đón hoa tiêu
454/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt KQLCNT gói thầu số 02: "mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD" V/v phê duyệt KQLCNT gói thầu số 02: "mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD"
450/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt KHĐTPT năm 2021 của Công ty Phê duyệt KHĐTPT năm 2021 của Công ty
368/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt KHLCNT dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt KHLCNT dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
364/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt dự toán đầu tư dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt dự toán đầu tư dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
360/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
290/QĐ-CTHTHHKV VI Duyệt KHLCNT công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN Duyệt KHLCNT công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
273/QĐ-CTHTHHKV VI V/v phê duyệt dự toán công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN V/v phê duyệt dự toán công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
213/QĐ-CTHTHHKV VI Về chủ trương sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN Về chủ trương sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
192/QĐ-CTHTHHKV VI Duyệt KH LCNT công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN Duyệt KH LCNT công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
111/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt BCKTKT và dự toán công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN Phê duyệt BCKTKT và dự toán công trình sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm VN
517/QĐ-TCT BĐATHHMB Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty HTHHKV VI Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty HTHHKV VI
232/QĐ-CTHTHHKV VI Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021
15A/CTHTHHKV VI-TCKT Về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 Về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
14A/CTHTHHKV VI-TCKT V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
85/BC-CTHTHHKV VI Báo cáo chào cờ Tháng 3 năm 2021 Báo cáo chào cờ Tháng 3 năm 2021
72/QĐ-CTHTHHKV VI Về chủ trương đầu tư dự án: đóng mới 01 tàu đưa đón Hoa tiêu Về chủ trương đầu tư dự án: đóng mới 01 tàu đưa đón Hoa tiêu
64/QĐ-CTHTHHKV VI Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước công trình Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện trước công trình: sửa chữa tàu HT01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
63/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán công tác tư vấn chuẩn bị sửa chữa tàu HT01 Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán công tác tư vấn chuẩn bị sửa chữa tàu HT01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
519/QĐ-CTHTHHKV VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
495/QĐ-CTHTHHKV VI KHSXKD & KHĐTPT 5 năm giai đoạn 2021-2025 KHSXKD & KHĐTPT 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VI
419/TTr-CTHTHHKV VI Chiến lược Kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 Chiến lược Kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
447/TTr-CTHTHHKV VI Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
396/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, kế hoạch quý IV năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III, kế hoạch quý IV năm 2020
407/CTHTHHKV VI-TCHC Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư Tên dự án: đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
406/QĐ-CTHTHHKV VI Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
377/TTr-CTHTHHKV VI-TCHC Tờ trình về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ Tờ trình về việc xây dựng phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ
BC Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
363/CTHTHHKV VI-TCHC Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
362/QĐ-CTHTHHKV VI Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
361/TTr-CTHTHHKV VI Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
356/BC- CTHTHH KVVI Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư Dự án: Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ Trạm Hoa tiêu Vũng Áng
355/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: tư vấn rà soát, duy trì, chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: tư vấn rà soát, duy trì, chứng nhận lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
352/QĐ- CTHTHH KVVI Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ Trạm Hoa tiêu Vũng Áng Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ Trạm Hoa tiêu Vũng Áng
Báo giá Bản yêu cầu báo giá Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
344/QĐ- CTHTHH KVVI Phiếu đăng kí thông báo mời thầu
343/QĐ- CTHTHH KVVI QĐ phê duyệt hồ sơ yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu số 1: đầu tư mua mới một xe ô tô phục vụ SXKD cho Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Dự án đầu tư mua mới 01 xe ô tô phục vụ SXKD
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý II, kế hoạch quý III năm 2020
Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020 Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2020
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 6/2020
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 4/2020 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ Tháng 4/2020
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI
Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý III và kế hoạch quý IV năm 2019
Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019 Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 9 năm 2019
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Qúy II và triển khai nhiệm vụ Qúy III năm 2019
Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty Hoa tiêu khu vực VI
Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II và kế hoạch quý III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2018
Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019 Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019