Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ47

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.

Đầu 1 2 3 Cuối