Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

25/05/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2020 với Tổng công ty

06/04/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng Qúy I năm 2020

02/04/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Chính sách tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

10/03/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo tại buổi sinh hoạt dưới cờ tháng 03 năm 2020

05/03/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Quyết định ban hành biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải

21/02/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3121/HDLT-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2019 của Tổng giám đốc và BCH Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.

19/02/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019

02/02/2020 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2019

02/02/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 3 Cuối