Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo QĐ số 1506/QĐ-BGTVT ngày 12/7/2018

27/03/2019 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2018

05/03/2019 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

05/03/2019 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo tình hình quản lý, sửa dụng tài sản quản lý nhà nước năm 2018

18/02/2019 - ADMIN
CÔNG KHAI THÔNG TIN THEO NĐ81

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2018 triển khai nhiệm vụ Quý I năm 2019

07/01/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 3 Cuối