Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

      Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Thực hiện Công văn số 907-CV/ĐU ngày 10/7/2020 của Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Dự Hội nghị có các: Đồng chí Đồng Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc; đồng chí Lê Mạnh Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty; Đào Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty; Nguyễn Đức Bảy, Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch công ty; và các đồng chí chi ủy viên, cùng toàn thể cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.
Đồng chí Đào Mạnh Hà, Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Tổng công ty BĐATHH miền Bắc cùng với việc triển khai thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng uỷ các cơ quan Trung ương, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng viên trong chi bộ luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo đơn vị; đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp Chi ủy, Ban Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2020.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra trên diện rộng gần khắp thế giới, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI cũng đã lãnh đạo toàn đảng viên, CNVCLĐ tham gia chống dịch đẩy lùi dịch bệnh thành công. Bên cạnh đó, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty; nhờ có sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Bắc, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã đạt được các kết quả kinh doanh khả quan. Bên cạnh đó, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI còn đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh, đẩy lùi dịch bệnh; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên quán triệt tới cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong đơn vị các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đảng bộ cấp trên, đặc biệt là các văn bản về Đại hội Đảng các cấp.
Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI xác định cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch SXKD, công tác tổ chức; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty. Về công tác tư tưởng và xây dựng Đảng, Chi ủy xác định cần tiếp tục tuyên truyền, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện việc xây dựng và ban hành các quy chế làm việc của chi bộ, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy viên trực thuộc trong năm 2020 và của nhiệm kỳ mới.
Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận về công tác đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Chi ủy trong 6 tháng cuối năm.
Đánh giá chung về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Lê Mạnh Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong rằng, trong 6 tháng cuối năm 2020, với sự quyết tâm, đồng thuận, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị vào các hoạt động chuyên môn; cập nhật các Nghị quyết, chính sách, nghiên cứu tổ chức các hoạt động sinh hoạt Chi bộ sao cho phù hợp khoa học; thực hiện tốt hơn nữa chế độ thông tin, báo cáo; tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát, chuyển hóa sự thống nhất tư duy bằng hành động cụ thể trong mỗi cán bộ, đảng viên.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đồng Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo với đầy đủ thông tin, số liệu. Qua ý kiến thảo luận của các đảng viên trong chi bộ. Về tình hình chung trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch hiệu quả; tổ chức phòng ngừa dịch bệnh; mua sắm các trang thiết bị y tế giúp CNVCLĐ thực hiện phòng ngừa dịch… Công ty không có trường hợp nào nhiễm bệnh. Tập thể Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI cần nêu cao tinh thần quyết tâm, không chủ quan, không bằng lòng với những gì đạt được, nắm bắt cơ hội để thực hiện mục tiêu số 1 là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm và của cả năm 2020 trước tình hình dịch Covid - 19 còn diễn biến rất phức tạp. Chú trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn lại tổ chức, rà soát, bổ sung các quy chế. Tổng kết, đánh giá lại sự phối kết hợp giữa Đảng bộ Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho báo cáo chính trị Đại hội lần thứ IV của Đảng ủy Tổng công ty trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Tuyên truyền tốt về Đại đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội II Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025…
 

Đồng chí Đồng Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHH miền Bắc 
phát biểu kết luận Hội nghị.


 

Đồng chí Lê Mạnh Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị
 

Đồng chí Đào Mạnh Hà - Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 
6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
  

Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn công ty phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Bảy, Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch công ty phát biểu tại hội nghị
 


Ngày 02/11/2020 thực hiện Thông báo của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11/2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 11 năm 2020

17/11/2020 - ADMIN

Khai mạc lớp cập nhật kiến thức chuyên môn hoa tiêu hàng hải năm 2020

30/10/2020 - ADMIN

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo” Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn kêu gọi CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI cùng chung tay góp sức, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra. Ngày 28/10/2020 Ban Chấp hành Công đoàn công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Công ty căn cứ vào điều kiện, bằng tấm lòng nhân ái, tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chung tay chia sẻ, tùy tâm đóng góp ủng hộ các gia đình đoàn viên, người lao động tại tỉnh Hà Tĩnh và nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ sớm trở lại cuộc sống bình thường.

30/10/2020 - ADMIN

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ năm 2020-2022.

06/10/2020 - ADMIN

Ngày 05/10/2020 thực hiện Thông báo số 28-TB/ĐU ngày 01/10/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10/2020. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 10 năm 2020

06/10/2020 - ADMIN

Trong thời gian 02 tháng qua do dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện sinh hoạt dưới cờ bị gián đoạn; vào hồi 08h00 ngày 07/9/2020 thực hiện Công văn số 10-CV/ĐU ngày 28/8/2020 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

09/09/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối