Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng

             Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 30/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

            Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-CTHTHHKVVI ngày 30/6/2016 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng;

            Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Công ty xây dựng các dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng; Dự kiến áp dụng từ ngày 15/12/2019, (có dự thảo các Quy chế kèm theo).

            Đề nghị các phòng, Văn phòng đại diện, Trạm, CNVCLĐ trong Công ty nghiên cứu cho ý kiến bằng văn bản gửi Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty hoặc gửi vào địa chỉ email của công ty trước ngày 10 tháng 12 năm 2019. Hết ngày trên các phòng, Văn phòng đại diện, Trạm, CNVCLĐ không có ý kiến coi như đã đồng ý với các dự thảo nêu trên./.


Trong 02 ngày 06,07/12/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức thi sát hạch lý thuyết hoa tiêu hàng hải cho hoa tiêu hàng hải.

11/12/2019 - ADMIN

Thực hiện Thông báo liên tịch số 2905/TBLT-TCTBĐATHHMB ngày 03/12/2019 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và Công đoàn Tổng công ty về việc vận động quyên góp, ủng hộ quần, áo ấm cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

11/12/2019 - ADMIN

Xin ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi

28/11/2019 - ADMIN

Thực hiện Thông báo số 626-TB/ĐU ngày 01/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về chương trình Nghi lễ chào cờ Tổ quốc tháng 10 năm 2019;

18/10/2019 - ADMIN

Về việc cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH)

07/10/2019 - ADMIN

Chiều ngày 01/10/2019, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty.

03/10/2019 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối