CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI       

        I. Giới thiệu
        Tên gọi bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên Hoa tiêu Hàng hải khu vực VI
        Tên gọi ngắn gọn: Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực VI
        Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  The Sixth Zone Maritime Pilotage  Single - Member Limited Liability Company
        Tên giao dịch quốc tế: PILOTCO - VI
        Địa chỉ trụ sở chính:  Số 41, đường Đinh Công Trứ, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
        - Điện thoại : (02383) 520-309
        - Fax: (02383) 520-311
        - Email: congtyhoatieukv6@gmail.com                  
        - Website: http://www.pilotco6.com
        - Kênh liên lạc VHF: Kênh 16
    
  
    II. Quá trình hình thành và phát triển
       Ngày 02 tháng 6 năm 2008, Công ty Hoa tiêu khu vực VI được thành lập theo Quyết định số 1549/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở tách Chi nhánh Hoa tiêu Nghệ Tĩnh trực thuộc Công ty Hoa tiêu khu vực II để thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực VI, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;
      Ngày 25 tháng 6 năm 2010 Công ty Hoa tiêu khu vực VI được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI theo Quyết định số 1780/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Công ty chính thức đi vào hoạt động với tên mới là Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;
      Ngày 24 tháng 10 năm 2011 Công ty được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Bắc theo Quyết định số 2400/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

        
 

        III. Mục tiêu hoạt động và nghành nghề kinh doanh
        Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI tại Quyết định số 425/QĐ - TCTBĐATHHMB, với những mục tiêu hoạt động và ngành nghề chủ yếu như sau:
    
        Mục tiêu hoạt động:
        - Thiết lập và duy trì môi trường an toàn hàng hải, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, kinh tế biển và mục tiêu nhân đạo, kết hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh, phối hợp tìm kiếm - cứu nạn, cứu hộ, cung cấp các dịch vụ trên biển, bảo vệ môi trường biển phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan;
         - Thực hiện nhiệm vụ công ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch về hoa tiêu hàng hải tại khu vực từ khu vực cảng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị;
         - Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu đầu tư tại Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do Chủ sở hữu giao;
        - Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ, hiệu quả đầu tư và kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh; thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của ngành;
        - Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó ngành nghề chính là cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra, vào trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao.

        Nghành nghề kinh doanh:
 
       - Cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi;
        - Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
        - Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ; Cho thuê thiết bị vận tải đường thủy không kèm người điều khiển;
        - Đào tạo nghề - Huấn luyện hoa tiêu hàng hải;
        - Cho thuê văn phòng.