Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019. Kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020


Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp

25/05/2020 - ADMIN

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 3 năm trước

25/05/2020 - ADMIN

Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích

25/05/2020 - ADMIN

Báo cáo SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2020 với Tổng công ty

06/04/2020 - ADMIN

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng Qúy I năm 2020

02/04/2020 - ADMIN

Báo cáo tình hình quản lý công nợ 2019

02/04/2020 - ADMIN
Đầu 1 2 Cuối