NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-CVHHQB ngày     tháng    năm 2017 
của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nội quy này quy định cụ thể về hoạt động hàng hải tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình trên cơ sở quy định của Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (sau đây gọi tắt là Nghị định 58/2017/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan khác.

2. Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là “vùng nước cảng biển”) được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình.

3. Bản đồ và các thông tin chi tiết về cảng biển được nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Nội quy này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
     Nội quy này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải, đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải tại các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và các khu nước, vùng nước  được cơ quan có thẩm quyền giao cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình quản lý (sau đây gọi tắt là Cảng biển).

Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và các thông tin khác
1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển là Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình (sau đây gọi tắt là Cảng vụ hàng hải) có trụ sở và Đại diện như sau:

a) Trụ sở:
    - Địa chỉ: Xã Thanh Trạch – Huyện Bố Trạch – Tỉnh Quảng Bình.
    - Điện thoại: 02323. 866216.
    - Fax:    02323. 866235.
    - E-mail: cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
    - Website : http://www.cangvuhanghaiquangbinh.gov.vn.

b) Đại diện Cảng vụ hàng hải Quảng Bình tại Hòn La
    - Địa chỉ: Xã Quảng Đông – Huyện Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình.
    - Điện thoại: 02323.599070.
    - Fax: 02323.599032 

2. Thông tin về các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng:
          Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Nội quy này.

......

Chi tiết nội dung tải tại đây